Zapraszamy do kontaktu z nami


     
     

Hurtownia Spożywcza R-R Sp. J.
R. Młynarski, R. Bernat
25-620 Kielce ul. Kolberga 15
NIP: 657-023-37-38


  Tel: 041 345 56 81
          041 346 12 59
          041 335 87 98
          041 346 08 75

  Numery wewnętrzne:

    SEKRETARIAT wew. 30
           e-mail: r-r@r-r.com.pl

    KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY
         Izabela Paw wew. 27
           kom.: 500-144-452
           e-mail: iza.paw@r-r.com.pl
         Agnieszka Kusak wew.39
           kom.: 517 520 858
           e-mail: agnieszka.kusak@r-r.com.pl

    DZIAŁ ZAOPATRZENIA wew. 25, 26.
         Teresa Stańczak
           e-mail: tereska.stanczak@r-r.com.pl
         Aneta Machul
           e-mail: aneta.machul.@r-r.com.pl

    DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA wew. 21, 22, 24.

    KSIĘGOWOŚĆ wew. 31, 32
         Dorota Pisarczyk
           e-mail: dorota.pisarczyk@r-r.com.pl
         Aneta Kita
           e-mail: aneta.kita@r-r.com.pl

    KIEROWNIK MAGAZYNU
         Dominik Dobrosz
           kom.: 500 144 455
           e-mail: dominik.dobrosz@r-r.com.pl

    MAGAZYN wew. 38Klauzula informacyjna

   informuję, iż Pani/Pana:

a) Administratorem Danych jest:
Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.

   telefon kontaktowy: +48 41 346-12-59
   e-mail kontaktowy: r-r@r-r.com.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy ; Hurtownia Spożywcza ”R-R” Sp.J.25-620 Kielce ul. Kolberga 15

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Hurtowni Spożywczej ”R-R” Sp. J., a w szczególności*:
   - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży;

• inne:__ *
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;


c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

• w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym;*
• ze źródeł publicznie dostępnych;*

i obejmują:
   • imię i nazwisko;*
   • nazwę firmy;*
   • dane teleadresowe;*
   • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
   • inne:__ *


d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

   • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Hurtownia Spożywcza ”R-R” Sp. J;
   • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Hurtownia Spożywcza ”R-R” Sp. J;
   • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;


Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

     

Copyright © 2007 R-R Sp.J.